OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA U SKLADU SA Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)SVRHA I METODE POSTUPANJA SA LIČNIM PODACIMA:

Lični podaci koje ste odabrali da pružite obrađuju se u cilju: a) pružanja prethodno izabrane i navedene usluge (u daljem tekstu: "Usluga") i kako bi se omogućilo FCA SRBIJA d.o.o. da sprovodi istraživanja u pogledu pomenute Usluge; b) obezbeđivanja, uz vašu izričitu saglasnost, komercijalnih i/ili promotivnih informacija kao i slanja reklamnog materijala, angažovanja u aktivnostima direktne prodaje ili interaktivnim komercijalnim saopštenjima koja se tiču proizvoda, usluga ili drugih aktivnosti FCA SRBIJA d.o.o., ili sprovođenja tržišnih istraživanja, c) izrade profila, uz vašu izričitu saglasnost, vašeg ponašanja, navika i sklonosti, koji će se koristiti u automobilskoj industriji kako bi se unpredile usluge koje nudi FCA SRBIJA d.o.o.; d) saopštavanja podataka o ličnosti, uz vašu izričitu saglasnost trećim licima i licima koja povezanim sa FCA SRBIJA d.o.o. kao i njihovim Partnerima, a koji će se obrađivati u svrhu komercijalnih i/ili promotivnih informacija, kao i slanja reklamnog materijala, angažovanja u aktivnostima direktne prodaje ili interaktivnim komercijalnim saopštenjima koja se tiču proizvoda, usluga ili drugih aktivnosti, ili pak sprovođenja tržišnih istraživanja.

Podaci će se obrađivati u pisanoj formi, automatski ili u telematskom formatu, a posebno poštom ili elektronskom poštom, telefonom (uključujući automatske telefonske pozive, SMS, MMS, i sl.), faksom ili bilo kojim drugim elektronskim kanalom komunikacije (npr: web sajt, mobilne aplikacije).


POSLEDICE USLED NEPRUŽANJA PODATAKA

Pružanje vaših ličnih podataka je opciono. Međutim , bez obaveznih podataka (označenih zvezdicom) mi nećemo biti u mogućnosti da u potpunosti pružimo traženu Uslugu i da vas pravilno identifikujemo. Bez ostalih podataka, koji nisu označeni kao obavezni, usluga i dalje može biti pružena.


TREĆA LICA KOJA MOGU IMATI PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vaše lične podatke može obrađivati FCA SRBIJA d.o.o. ili drugi entiteti koji postupaju u ime FCA SRBIJA d.o.o. u skladu sa određenim ugovornim obavezama, a koji imaju sedište u državama članicama EU ili u državama van EU, uz ograničenja utvrđena zakonom.


Lične podatke koje ste dostavili može da obrađuje Lice ovlašćeno za obradu podataka, uključujući i spoljne saradnike odgovorne za upravljanje traženim uslugama i srodnim marketinškim aktivnostima, kao i Obrađivač(i) podataka ili kompanije kojima su podaci saopšteni, kako je dato u nastavku.


TREĆA LICA KOJIMA SE VAŠI LIČNI PODACI MOGU SAOPŠTITI

Vaši lični podaci mogu biti saopšteni trećim licima a u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza, po nalogu državnih organa ili u svrhu ostvarivanja zakonskog prava. Pored toga, uz vašu saglasnost, vaši podaci takođe mogu biti saopšteni trećim licima, kako je navedeno u tački d) Obaveštenja.


KONTROLOR PODATAKA

Kontrolor podataka je FCA SRBIJA d.o.o..


VAŠA PRAVA

Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, da se informišete o metodama obrade svih dostavljenih podataka, pravo na blagovremene ispravke, brisanja, kopije bilo kog obrađenog podataka ili na ažuriranje istih, pravo da odbijete korišćenje vaših ličnih podataka u komercijalne ili marketinške svrhe, kao i da prekinete ili privremeno obustavite obradu svih vaših ličnih podatka, uz slanje zahteva FCA SRBIJA d.o.o. za kompletnom, ažuriranom listom svih Obrađivača tih podataka, u pisanoj formi na adresu < Kosovska 4, 34000 Kragujevac.>